Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Klauzula informacyjna dla uczestników sesji Rady Gminy Sienno (Treść pełnej klauzuli)

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji Rady Gminy Sienno (Treść pełnej klauzuli)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze transmisja i nagrywanie obrad Rady Gminy Sienno (przetwarzanie w związku z ustawą o samorządzie gminnym)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administrator  Wójt Gminy Sienno  

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Wójtem Gminy Sienno można się skontaktować osobiście lub pisemnie adres 27-350 Sienno ul. Rynek 36/40

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Wójt Gminy Sienno wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować:

- telefonicznie 483786011

- email sekretarz@sienno.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., którym jest obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

ODBIORCY DANYCH

 

Obrady Rady Gminy są transmitowane on-line na stronie WWW.sienno.pl i udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Nie dotyczy

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych
b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c)    żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania,

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Utrwalanie obrazu i dźwięku z transmisji.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

 

 

 

Informacje o dokumencie:

autor: Piotr Dąbrowski

data dokumentu: 2019.12.10

modyfikował: Piotr Dąbrowski

data modyfikacji: 2019.12.10 - 13:12

wyświetlono: 1467 razy

Rejestr zmian dokumentu:
  • wersja z dnia: 2019.12.10 - 11:32 - Piotr Dąbrowski - [ zobacz wersję ]
[ BIP Urząd Gminy Sienno]

wszystkich odwiedzin: | dzisiaj: